Obec Čilá - Křivoklátsko, Berounka, Rokycansko

INFORMACE dle zákona č. 128/2000 Sb.

Zvětšit

 


 

Oficiální název obce:

Čilá

Důvod a způsob založení: v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Organizační struktura: viz. kategorie zastupitelstvo
Kontaktní spojení: Obecní úřad Čilá, Čilá 6, psč 338 08 
Telefon: +420 371796453
Fax: ----------
e-mail: obeccila@tiscali.cz
webové stránky: www.obec-cila.cz
Bankovní spojení: 20920381/0100
IČO: 00574007
DIČ: ----------
   

 

Úřední hodiny: Každou první sobotu v měsíci od 10.00 - 11.00 hod.

Rozpočet: Pro tento rok  a rozpočet roku minulého naleznete ZDE

 

Žádosti a informace

Základní informace o činnosti obecního úřadu Čilá jsou k dispozici na OÚ Strašice

Postup při vyřizování žádostí, návrhů, stížností a jiných dožádání

Po doručení obecnímu úřadu se každé podání posuzuje dle obsahu. Jde-li o podnět ve správním řízení, ke kterému je příslušný obecní úřad, vyřizuje podání v souladu se správním řádem, popřípadě dalšími obecně závaznými právními předpisy. Pokud k řízení, jehož se týká, není obecní úřad příslušný, postoupí v souladu se zákonem a ve lhůtě zákonem stanovené takové podání příslušnému správnímu orgánu, popř. jinému subjektu.

Stížnosti

Při vyřizování stížností postupují orgány obce podle platných právních předpisů. O ústních stížnostech, které nelze vyřídit při jejich podání, je ten, kdo stížnost přijímá povinen sepsat záznam. Pokud k vyřízení stížnosti není příslušný obecní úřad, postoupí ji do pěti dnů příslušnému orgánu.

Lhůty pro vyřízení stížností

Stížnosti, které není třeba prošetřovat na místě nebo na podkladě vyjádření či spisového materiálu jiné organizace, musí být vyřízeny do 10 dnů od dne doručení správnímu orgánu. Pokud stížnosti není možné vyřídit do 10 dnů, nebo pokud stížnost nebyla dodána ústně či doručena osobně, musí být stěžovateli písemně potvrzen příjem stížnosti do 5 dnů ode dne doručení. Stížnost, která nelze vyřídit do 10 dnů od jejího doručení, musí být vyřízena nejdéle do 30 dnů od dne doručení obecímu úřadu. Tuto lhůtu lze překročit jen výjimečně se souhlasem starosty obce. O překročení lhůty musí být stěžovatel vyrozuměn. Stížnosti šetří komise, do jejíž působnosti předmět stížnosti náleží.

Opravné prostředky podle zákona č. 17/1967 Sb., o správním řízení

Proti každému správnímu rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak, nebo pokud se účastník řízení odvolání nevzdal.

Poučení o opravném prostředku musí být součástí každého správního rozhodnutí.

Odvolání se podává u správního orgánu, který vydal napadené rozhodnutí, doručené jinému správnímu orgánu (i odvolacímu) nemá právní účinky.

Lhůta pro podání odvolání

Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnu (tj. od ústního vyhlášení, pokud se účastník řízení vzdal práva na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, jinak ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou). Pokud byl účastník řízení nesprávně poučen, popř. nebyl poučen vůbec, prodlužuje se lhůta k podání odvolání na 3 měsíce ode dne oznámení rozhodnutí. Lhůta je zachována, pokud bylo odvolání poslední den lhůty předáno k poštovní přepravě.

Místo a způsob podání odvolání

Odvolání proi rozhodnutí obecního úřadu lze podat písemně poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu. Z odvolání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká (musí v něm být označeno napadené rozhodnutí) a co se navrhuje. Podání se posuzuje vždy podle obsahu. Odvolání musí být adresováno obecnímu úřadu, který napadené rozhodnutí vydal a musí být vlastnorčně podepsáno účastníkem řízení - fyzickou osobou. Podání právnické osoby podepisuje osoba, která je oprávněna za ni činit právní úkony, což musí doložit (např. plnou mocí nebo výpisem z obchodního rejstříku).


 

Informační systém veřejné správy:  www.centralni-adresa.cz
Vše o státní správě ČR: www.statnisprava.cz
Formuláře, řešení životních situací, zákony atd.:  www.mvcr.cz 

Zákony, Sbírka zákonů

http://www.mvcr.cz

http://www.safetyshop.cz/legislativa

http://www.sbcr.cz

http://www.zakonik.cz

http://www.saqit.cz

http://www.bvb.cz/sbirka

Formuláře, vzory formulářů

http://www.mvcr.cz

http://www.vzory.cz

http://www.form.cz

http://business.cz/business/sablony

Ministerstva

Ministerstvo vnitra http://www.mvcr.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj http://www.mmr.cz
Ministerstvo dopravy a spojů http://www.mdcr.cz
Ministerstvo kultury http://www.mkcr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz
Ministerstvo zemědělství http://www.mze.cz
Ministerstvo životního prostředí http://www.env.cz
Ministerstvo obrany http://www.army.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz
Ministerstvo spravedlnosti http://www.justice.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz
Ministerstvo zahraničních věcí http://www.mzv.cz
Ministerstvo zdravotnictví http://www.mzv.cz
Ministerstvo financí http://www.mfcz.cz

Instituce

Vláda ČR http://www.vlada.cz
Kancelář prezidenta republiky http://www.hrad.cz
Poslanecká sněmovna http://www.psp.cz
Senát http://www.senat.cz
Veřejný ochránce práv - ombudsman http://www.ochrance.cz

 

Zastupitelstvo:     http://www.volby.cz

Žádosti:     http://www.isu.cz/pov/

 


 

Sazebník úhrad - je k dispozici na vyzádání na OÚ Strašice

Výroční zpráva - poskytování infomací dle zákona 106/1999 Sb.

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí OÚ Strašice při své činnosti, dle paragrafu 5 pís. zákona 106/1999 Sb. Všechny uvedené legislativní normy (zákony) jsou přístupné na internetu - na výše uvedených odkazech.

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení)
 • zákon č. 152/1994 Sb., o volbách zastupitelstev v obcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - účinný od 1.1. 2006
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů - účinný od 1.7. 2001
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístení čísel a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášní o přečíslování budov a o postupu oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel - účinná od 12.11. 2000
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) - účinný od 1.1. 2002
 • zákon č. 50/1978 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) - účinný od 1.7. 2000
 • zákon č. ---------- Sb., o požární ochraně
 • zákon č. 114/1988 Sb., o působnostní orgánů ČR v sociálním zabezpečení
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů - účinný od 1.1. 2006
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zákon č. 343/2000 Sb., kterým se ruší nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady - účinný od 12.11. 2000
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) - účinný od 1.1. 2005
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) - účinný od 1.1. 2001 prostředky
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů - účinný od 1.1. 2002
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi - účinný od 1.1. 2007, tento zákon nahrazuje zákon 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, který platí  do 31.12. 2006
 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů - účinný od 1.6. 2000
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - účinný od 16.1. 2005
 • nařízení vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zákon č. 21/2005 Sb., o ověření shody opisu nebo kopie s listinou aověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) - účinný od 1.3. 2006
 • zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1946 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - účinný od 31.3.2006
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - účinný od 1.7. 2006
 • zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev - účinný od 11.2. 2003
 • vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím